Veja como usar esse site e como citar o material de Saint-Hilaire.
typus
buscar por
família
gênero
espécieXYRIDACEAE

Xyris bialata
Xyris brevifolia
Xyris calcarata
Xyris caroliniana
Xyris diamantinae
Xyris graminosa
Xyris guaranitica
Xyris hilariana
Xyris longifolia
Xyris macrocephala
Xyris mello-barretoi
Xyris montivaga
Xyris pilosa
Xyris platystachya
Xyris savanensis
Xyris schizachne
Xyris sellowiana
Xyris seubertii
Xyris simulans
Xyris sp.
Xyris tenella
Xyris tortula
Xyris trachyphylla